บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น (แปล) วิริยะ 1192
บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น (แปล) วิริยะ 1192
รหัสสินค้า : 1192
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท

กดเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ วิริยะ 1192

ทำวัตรเช้า แปล

๑.คำบูชาพระรัตนตรัย             

๒.คำกราบพระรัตนตรัย          

๓.ปุพพะภาคะนะมะการ          

๔.พุทธาภิภุติ              

 ๕.ธัมมาภิภุติ             

๖.สังฆาภิภุติ              

๗.ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา            

 ๘.สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ 

 ปัตติทานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้า)  

 สัพพปัตติทานคาถา            
ทำวัตรเย็น แปล

๑.คำบูชาพระรัตนตรัย             

๒.คำกราบพระรัตนตรัย          

๓.ปุพพะภาคะนะมะการ          

๔.พุทธานุสสะติ         

๕.พุทธาภิคีติ              

๖.ธัมมานุสสะติ       

๗.ธัมมาภิคีติ            

๘.สังฆานุสสะติ        

๙.สังฆาภิคีติ              
อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)  

บทสวดมนต์ไหว้พระ

-บูชาพระรัตนตรัย 

- กราบพระรัตนตรัย               

- ขอขมาพระรัตนตรัย           

-นมัสการพระพุทธเจ้า            

 -ไตรสรณคมน์         

 -สมาทานศีล ๕       

 -ถวายพรพระ (อิติิปิ โสฯ)        

 -พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)                

-ชัยปริตร (มหากาฯ)               

 -คำอาราธนาพระปริตร         

บทสวดมนต์ ๗ ตำนาน และ ๑๒ ตำนาน

 -ชุมนุมเทวดา          

 -นะมะการะสิทธิคาถา          

 -สัมพุทเธ 

 -นะโมการะอัฏฐะกะ            

บทสวด ๗ ตำนาน

๑.มังคะละสุตตัง      

๒.ระตะนะสุตตัง       

๓.กะระณียะเมตตะสุตตัง                     

๔.ขันธะปะริตตัง      

๕.โมระปะริตตัง       

๖.ธะชัคคะปะริตตัง (ย่อ)          
๗.อาฏานาฏิยะปะริตตัง        

บทสวด ๑๒ ตำนาน

๘.วัฏฏะกะปะริตตัง 

๙.อังคุลิมาละปะริตตัง             

๑๐.โพชฌังคะปะริตตัง              

๑๑.อะภะยะปะริตตัง 

๑๒.ชะยะปะริตตัง       

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา     

มงคลจักรวาลใหญ่             

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร        

บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล (เมตตาใหญ่)    

พระคาถาชินบัญชร            

บทบารมี ๓๐ ทัศ  

มงคลจักรวาลแปดทิศ         

คาถาป้องกันภัยสิบทิศ         

แผ่เมตตาแก่ตนเอง               

อธิษฐานอโหสิกรรม           

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์        

แผ่ส่วนกุศล           

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร                

คำอธิษฐานจิต     

...
...
...
Top