เกี่ยวกับเรา
"ก่อกำเนิดกิจการโรงพิมพ์ ด้วยพลังแห่งศรัทธา"
จากความตั้งใจจริงและความวิริยะอุตสาหะพยายามของผู้ก่อตั้ง ผนวกกับแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จากพุทธธรรมผลักดันให้โรงพิมพ์แห่งนี้เกิดขึ้นได้สำเร็จแรกเริ่มในปีพุทธศักราช 2535 โดยคุณเสรี ปิ่นทอง กรรมการผู้จัดการ ในยุคเริ่มต้น โรงพิมพ์ใช้ชื่อว่า “วิริยะพัฒนาโรงพิมพ์”
“เพราะด้วยความวิริยะอุตสาหะ ยึดมั่นในความดีหมั่นสร้างบุญบารมีด้วยความมานะอดทน และมีน้ำใจต่อผู้อื่น”
ปัจจัยดังกล่าวคือปฐมเหตุที่คุณเสรี ปิ่นทอง ระลึกถึงเสมอว่า การเพียรสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอมิได้ขาด และด้วยอานิสงส์การสร้างหนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ได้หล่อหลอมจนเป็นรากฐานของจิตใจที่เข้มแข็ง จนฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มาได้สำเร็จ และเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงเรื่อยมา จากชีวิตที่เหมือนก้าวเดินอย่างไร้ทิศทาง ก็กลับเป็นหลักเป็นฐาน ได้เป็นเจ้าของกิจการโรงพิมพ์จวบจนวันนี้ ยังเชื่อมั่นว่าจะสร้างความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และพัฒนาโรงพิมพ์ สืบต่อไป (สามารถดูรายละเอียดจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติ ของวัดอัมพวัน เล่มที่ 12 หน้า 102 เรื่องหลวงพ่อทำให้ข้าพเจ้าพบชีวิตที่รุ่งเรือง หรือ หนังสือกฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ (ฉบับคัดลอก) รหัส 069 หน้า 69 เรื่อง หลวงพ่อทำให้ข้าพเจ้าพบชีวิตที่รุ่งเรือง)
กว่า 23 ปี แห่งคุณธรรมนำการบริหารที่มุ่งเน้นคุณภาพเนื้องาน และบริการอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของโรงพิมพ์ ปี พ.ศ. 2535.. “เรา” ถือนโยบายตั้งมั่นในคำว่า“พัฒนา” ดำเนินพันธกิจทุกภาคส่วนขององค์กรทั้งการมุ่งเน้นพัฒนาปลูกฝัง “คุณธรรม” ให้บุคคลากรทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ซื่อสัตย์ต่อเวลา และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และการมีธรรมาภิบาลของผู้บริหารซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการ “พัฒนา” คุณภาพเนื้องาน การเฟ้นหาวัตถุดิบงานพิมพ์ทุกชนิด ความทันสมัยของงานพิมพ์ทั้งระบบ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นฐานความเชื่อมั่นไปสู่การ “พัฒนา” การบริการต่อลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
“คุณภาพงานและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ถือดัชนีชี้วัด ก้าวหน้า ของเรา”กว่า 23 ปี ที่เราได้ผลิตผลงานมากมายออกสู่สาธารณชน ถือเป็นเครื่องการันตีถึงระบบคุณภาพของทุกหน่วยงานในองค์กร ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางของกลุ่มลูกค้าในวงกว้างและความภาคภูมิใจนี้เองที่ช่วยผลักดันให้บุคคลากรทุกคน ตลอดจนคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาเป็นเรี่ยวแรงเสริมความมั่นคงให้กับองค์กร แห่งนี้ ได้สานต่อนโยบาย “พัฒนา”และสืบสาน “ความเพียรวิริยะ” ที่จักยึดมั่นในเรื่องคุณงามความดีให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ไม่สิ้นสุด...
“สำนักพิมพ์ธนชัยรุ่งเรืองพัฒนา”
ด้วยอานิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พระ และอานิสงส์การสร้างหนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ทำให้บริษัทฯ มีการเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้เปิดบริษัทในเครือขึ้น คือ บริษัท สำนักพิมพ์ธนชัยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด เพื่อรองรับ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้มีความรวดเร็วฉับไว คุณภาพชิ้นงานที่ได้มาตรฐาน โดยนำระบบที่ทันสมัยเข้ามาใช้ และเพิ่มบุคลากรในกระบวนการดำเนินการต่างๆ และมีการอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ท่านจึงเชื่อมั่นได้ว่าท่านจะได้งานที่มีรวดเร็วและมีคุณภาพ เรายังคงยืนยันจะสร้างความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และพัฒนาโรงพิมพ์ สืบต่อไป ...
Top