ระเบียบปฏิบัติสำหรับวัดอัมพวัน (วิริยะ 013)
ระเบียบปฏิบัติสำหรับวัดอัมพวัน (วิริยะ 013)
รหัสสินค้า : 013
ขนาด : 12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท

กดเพื่อรับชมตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 013
• ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
• เคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จ
• กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• คำอาราธนาศีล ๘
• ไตรสรณคมน์
• คำสมาทานศีล
• แผ่เมตตา
• อุทิศส่วนกุศล
• ถวายข้าวพระพุทธ
• ลาข้าวพระพุทธ
• พิจารณาอาหาร
• บทสวดให้พร
• บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• ปุพพะภาคะนะมะการ
• พุทธาภิถุติ
• ธัมมาภิถุติ
• สังฆาภิถุติ
• ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
• สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
• ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำยาเทวะตา)
• บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• ปุพพะภาคะนะมะการ
• พุทธานุสสะติ
• พุทธาภิคีติ
• ธัมมานุสสะติ
• ธัมมาภิคีติ
• สังฆานุสสะติ
• สังฆาภิคีติ
• อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ
• กรวดน้ำตอนเย็น
• อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
• วิธีสมาทานกรรมฐาน
• วิธีการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
• สรุปการกำหนดต่างๆ พอสังเขป
• วิธีปฏิบัติ
• พิธีลากรรมฐาน
• คำอาราธนาศีล ๕
• กล่าวคำขอขมา
• วันทา
• เมตตา
• อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
• คำถวายทาน

...
...
...
Top