บทสวดมนต์ เมตตาใหญ่ คำถวายทานต่างๆ (วิริยะ 780)
บทสวดมนต์ เมตตาใหญ่ คำถวายทานต่างๆ (วิริยะ 780)
รหัสสินค้า : 780
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

หากสนใจสินค้านี้กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

 

• ความสําคัญของผูบําเพ็ญศีล กับการบําเพ็ญทาน    
• คําบูชาพระรัตนตรัย    
• บทกราบพระรัตนตรัย    
• คําอาราธนาศีล ๕      
• นมัสการ    
• ไตรสรณคมน    
• คำสมาทานศีล ๕    
• ชุมนุมเทวดา    
• นะมะการะสิทธิคาถา    
• นะมะการะสิทธิคาถา (สำหรับฆราวาส)   
• นะโมการะอัฏฐะกะ    
• บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร    
• ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง     
• มังคะละสุตตัง    
• ระตะนะสุตตัง    
• กะระณียะเมตตะสุตตัง    
• ขันธะปะริตตะคาถา      
• วัฏฏะกะปะริตตัง    
• อาฏานาฏิยะปะริตตัง     
• อังคุลิมาละปะริตตัง     
• โพชฌังคะปะริตตัง    
• อะภะยะปะริตตัง    
• มงคลจักรวาฬใหญ    
• เทวะตาอุยโยชะนะคาถา    
• ชะยะปะริตตัง    
• มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ)    
• บทสวดมนตถวายพรพระ (พาหุงมหากา)    
• พุทธคุณ    
• ธรรมคุณ    
• สังฆคุณ    
• ชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ)    
• มหาการุณิโก       
• อิติป โส เทาอายุ    
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง    
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม    
• แผเมตตาใหสรรพสัตว     
• บทแผ่ส่วนกุศล    
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• คำถวายกุศลแด่ หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธมฺโม    
• คำถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ   
• พระคาถาชินบัญชร    
• ยอดพระกัณฑไตรปฎก (ตนฉบับเดิม)    
วิปสสิต    
• เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ)    
• บทสวดมนตมหาเมตตาครอบจักรวาล (เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา) 
• อัปปะมัญญาภาวนา - การเจริญอัปปะมัญญา    
• พระคาถาเทพอุณหิสวิชัย    
• คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม    
• คาถาบูชาพระพรหม    
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ    
• คำถวายทานต่างๆ    
• การชําระหนี้สงฆ     
• พิธีกรรมชําระหนี้สงฆ    
• ขอขมาพระรัตนตรัยและสถานที่    
• ขอขมาพระสงฆ    
• ชําระหนี้สงฆ    
• กรวดนํ้าอุทิศสวนกุศลและแผเมตตา    
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม    
• คำอธิษฐาน    
• คติธรรมจากหลวงพ่อ    
• เรื่องการรักษาตนให้เป็นปกติ    
• ทางชีวิตที่ปลอดภัย    
• การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน    
• พรธรรมนำชีวิต    
• เวลาที่เหลืออยู่
...
...
...
Top