บทสวดมนต์พระปริตร (วิริยะ 1009)
บทสวดมนต์พระปริตร (วิริยะ 1009)
รหัสสินค้า : 1009
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

หากสนใจสินค้านี้กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
• การสวดมนต์นั้นมีอานิสงส์ดังนี้
• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์
• ทำวัตรเช้า
• ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
• ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา
• ทำวัตรเย็น
• อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
• อานุภาพของพระปริตร
• บทสวดมนต์ ๗ ตำนาน และ ๑๒ ตำนาน
    -    ชุมนุมเทวดา
    -    นมัสการพระพุทธเจ้า
    -    ไตรสรณคมน์
    -    นะมะการะสิทธิคาถา
    -    สัมพุทเธ
    -    นะโมการะอัฏฐะกะ
• บทสวด ๗ ตำนาน    
    -    ๑.    มังคะละสุตตัง
    -    ๒.    ระตะนะสุตตัง
    -    ๓.    กะระณียะเมตตะสุตตัง (เมตตปริตร)
    -    ๔.    ขันธะปะริตตัง
    -    ๕.    โมระปะริตตัง
    -    ๖.    ธะชัคคะปะริตตัง (ย่อ)
    -    ๗.    อาฏานาฏิยะปะริตตัง
• บทสวด ๑๒ ตำนาน    
    -    ๘.    วัฏฏะกะปะริตตัง
    -    ๙.    อังคุลิมาละปะริตตัง
    -    ๑๐.   โพชฌังคะปะริตตัง
    -    ๑๑.   อะภะยะปะริตตัง
    -    ๑๒.   ชะยะปะริตตัง
• เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
• มงคลจักรวาลใหญ่
• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
• พิธีฉัน
• ถวายพรพระ
• อนุโมทนาวิธี
• มงคลจักรวาลน้อย
• กาละทานะสุตตะคาถา
• วิหาระทานะคาถา
• เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
• อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
• โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
• อาทิยะสุตตะคาถา
• ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค
• มงคลจักรวาลน้อย (ย่อ)
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
    -    บูชาพระรัตนตรัย
    -    กราบพระรัตนตรัย
    -    ขอขมาพระรัตนตรัย
    -    นมัสการพระพุทธเจ้า
    -    ไตรสรณคมน์
    -    สมาทานศีล ๕
    -    ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
    -    พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
    -    ชัยปริตร (มหากาฯ)
    -    อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
    -    แผ่เมตตาแก่ตนเอง
    -    อธิษฐานอโหสิกรรม
    -    แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
    -    แผ่ส่วนกุศล
    -    กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
    -    พระคาถาชินบัญชร
    -    พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
    -    คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

...
...
...
Top