มนต์พิธี สำหรับพระภิกษุสามเณร - พุทธศาสนิกชนทั่วไป (วิริยะ 1171)
มนต์พิธี สำหรับพระภิกษุสามเณร - พุทธศาสนิกชนทั่วไป (วิริยะ 1171)
รหัสสินค้า : 1171
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : บุ๊คครีม
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 368 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
39.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

คลิ๊กตรงนี้เพื่อชมตัวอย่างหนังสือ วิริยะ 1171

ทำวัตรเช้า 
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี 
ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี 
ปัตติทานะคาถา 
ทำวัตรเย็น
นมัสการพระอะระหันต์ ๘ ทิศ 
สามเณรสิกขา 
อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี 
กรวดน้ำอิมินา 
ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา 
ทำวัตรพระ 
เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ 
โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยาโย 
มะหาการุณิโก 
สีลุทเทสะปาฐะ 
ตายะนะคาถา 
วันทามิ (มีหลายบท) 
เทวธรรม 
อุณ๎หิสสะวิชะยะคาถา 
ปัพพะโตปะมะคาถา 
อะริยะธะนะคาถา 
ธัมมะนิยามะสุตตัง 
ติลักขะณาทิคาถา 
ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ 
พุทธะอุทานะคาถา
ภัทเทกะรัตตะคาถา
ปฐมพุทธะวะจะนะ
อภิธัมมนิทาน 
ท้ายมหาสะมะยะสูตร
ท๎วัตติงสาการะปาโฐ 
สุริยะปะริตตะปาโฐ และจันทะปะริตตะปาโฐ (ย่อ) 
คาถาหว่านทราย
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ
เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา
ภาระสุตตะคาถา
ชุมนุมเทวดา
นะมะการะสิทธิคาถา 
สัมพุทเธ 
นะโมการะอัฏฐะกะ 
มังคะละสุตตัง 
ระตะนะสุตตัง 
กะระณียะเมตตะสุตตัง 
ขันธะปะริตตะคาถา 
ฉัททันตะปะริตตัง 
โมระปะริตตัง 
วัฏฏะกะปะริตตัง 
ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง 
อาฏานาฏิยะปะริตตัง
อังคุลิมาละปะริตตัง
โพชฌังคะปะริตตัง 
อะภะยะปะริตตัง 
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา 
ชะยะปะริตตัง 
ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา 
ระตะนัตตะยัปปะภาวะสิทธิคาถา 
สุขาภิยาจะนะคาถา ­
มงคลจักรวาฬใหญ่ 
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
อะนัตตะลักขะณะสุตตัง 
อาทิตตะปะริยายะสุตตัง 
มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ 
มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ 
มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ 
คิริมานันทะสุตตะปาโฐ 
มัคคะวิภังคะสุตตัง 
สะติปัฏฐานะปาโฐ 
พระวินัย 
พระสูตร 
พระสังคิณี 
พระวิภังค์ 
พระธาตุกะถา 
พระปุคคะละปัญญัตติ 
พระกะถาวัตถุ 
พระยะมะกะ 
พระมะหาปัฏฐาน 
บังสุกุลตาย 
บังสุกุลเป็น 
ธัมมะสังคิณีมาติกา 
วิปัสสะนาภูมิปาฐะ 
อิติปิโส 
พาหุง 
มะหาการุณิโก 
ยะถา วาริวะหา 
สัพพีติโย 
มงคลจักรวาฬน้อย 
เกณิยานุโมทะนาคาถา 
กาละทานะสุตตะคาถา 
ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา
อาทิยะสุตตะคาถา
วิหาระทานะคาถา 
อนุโมทนารัมภคาถาแปล 
สามัญญานุโมทนาคาถาแปล 
มงคลจักรวาฬน้อยแปล 
กาละทานะสุตตะคาถาแปล 
ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาคแปล 
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถาแปล 
โภชะนะทานานุโมทะนาคาถาแปล 
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถาแปล 
เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถาแปล 
อาทิยะสุตตะคาถาแปล 
วิหาระทานะคาถาแปล 
ภะวะตุสัพพ์แปล 
คาถาศราทธพรต 
คาถาสวดมาฆบูชา 
โอวาทปาฏิโมกขาทิปาโฐ 
คาถาสวดวิสาขบูชา 
คาถาขอฝน 
คาถาสวดเมื่อ จุด ดับ เทียนชัย 
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา 
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา 
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา 
คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์ 
พระคาถาชินบัญชร 
คำพินทุผ้า 
คำอธิษฐาน 
คำเสียสละผ้า 
คำคืนผ้า 
คำวิกัปป์ 
คำถอน 
คำอธิษฐานเข้าพรรษา 
คำปวารณาออกพรรษา 
คำขอขมาโทษ 
คำอนุโมทนากฐิน 
คำลาสิกขา 
คำแสดงตนเป็นอุบาสก 
วิธีแสดงอาบัติ 
กิจวัตร ๑๐ อย่าง 
ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง 
คำให้ศีล 
คำบอกศักราชเทศนา 
พิธีบวช 
วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ 
วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง 
คำขอบรรพชานาคคู่ 
แบบสวดกรรมวาจาอุปสมบท 
คำบอกอนุศาสน์ 
คำขอบวชชี 
กฐิน 
ปริวาสกรรม 
คำสมาทานธุดงค์ 
กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา 
พระสะหัสสะนัย 
พิธีการทำบุญ 
การประเคนของพระ 
การแสดงความเคารพพระ 
วิธีไหว้ ๕ ครั้ง 
พิธีรักษาอุโบสถศีล 
คำบูชาพระรัตนตรัย 
คำอาราธนาศีล ๕ 
คำอาราธนาพระปริตร 
คำอาราธนาธรรม 
คำถวายข้าวพระพุทธ 
คำลาข้าวพระพุทธ 
คำถวายสังฆทาน (สามัญ) 
คำถวายสังฆทาน (อุทิศ) 
คำถวายหนังสือสวดมนต์ 
คำอปโลกน์สังฆทาน 
คำถวายสลากภัตต์ 
คำถวายข้าวสาร 
คำถวายเทียนพรรษา 
คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก 
คำถวายผ้าป่า 
คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา 
คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป 
คำภาวนาเมื่อยกมือไหว้พระ 
คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ 
คำอาราธนาพระเครื่อง 
คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย 
คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ 
คำภาวนาเวลารดน้ำศพ 
คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย 
คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ 
คำภาวนาเวลาจุดศพ 
คำกรวดน้ำแบบสั้น 
คำบูชาพระพุทธเจ้า 
ปวารณาบัตร 
คำจบขันข้าวใส่บาตร 
คำจบเงินทำบุญ 
คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ 
คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ 
คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย
คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต
คำถวายคัมภีร์พระธรรม
คำถวายเวจกุฎี 
คำถวายยาบำบัดความป่วยไข้ 
คำถวายพระพุทธรูป
คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร
พระอภิธัมมัตถสังคหะ
ยามอุบากอง
พระภิกขุปาฏิโมกข์
รายการงานปริวาสกรรมประจำปีทั่วประเทศ

...
...
...
Top